Likabehandlingsplan

Landala Förskola

Handlingsplan för främjande av likabehandling och för förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

201706

 

Vision

På Landala föräldrakooperativets förskola ska alla barn och vuxna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt oavsett bakgrund, kön, trosuppfattning, religion, klädstil, yrke, hudfärg och olika förutsättningar.

Inget barn ska känna olust över att gå till förskolan på grund av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Mål

Likabehandlingsplanens mål är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling av både barn och vuxna.

Begreppsdefinition

Här definieras de begrepp som är centrala för att bedriva likabehandlingsarbetet.

Kränkande behandling

”Kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Lag (2008:571).”

Att kränka en människas värdighet kan vara:

 • En fysisk kränkning, som t.ex. genom slag och knuffar
  • En verbal kränkning som t.ex. genom hot och öknamn
  • En psykosocial kränkning som t.ex. genom utfrysning och blickar

Viktigt är också att lyfta fram den individuella upplevelsen, om någon upplever sig kränkt, oavsett vad som gjorts eller hur det framkallats, så måste detta tas på största allvar.

Diskriminering

Begreppet diskriminering definieras i diskrimineringslagen 4§ och är ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskrimineringsgrunder, de fem grunderna som rör utbildningsväsendet är:

 • Kön
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionshinder
  • Sexuell läggning

Det är således förskolans skyldighet att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” (Diskrimineringslagen 1 kap 1§)

Diskrimineringen kan se ut på olika sätt så det gäller för personal och barn att uppmärksamma alla typer av diskriminering.

Viktigt för alla att känna till

 • Det är olagligt att kränka någon
 • Vi tar alla barn på allvar
 • Alla kränkningar stoppas omedelbart av den vuxne som ser eller hör det
 • Man ska berätta för en vuxen om man ser eller hör något som man uppfattar som kränkningar
 • Vi ber våra vårdnadshavare att ta kontakt med en personal på förskolan om man hör eller ser något som man uppfattar som kränkningar
 • Det är den vuxnes ansvar att uppmärksamma och agera i en situation där ett barn kan känna sig utsatt eller kränkt
 • Man kan vända sig till och få hjälp av enhetens elevhälsoteam.

Rättigheter och skyldigheter

Barnen har rätt att:

 • Känna sig trygga
 • Bli respekterade av andra barn och vuxna
 • Få vara med i gemenskapen
 • Få hjälp med att reda ut konflikter

Vi strävar efter att barnen ska känna ansvar att:

 • Följa vår värdegrund
 • Uppmärksamma en vuxen att man själv far illa eller att man upplever att en kamrat far illa
 • Verka för gott kamratskap där alla får vara med

Vårdnadshavare har rätt att:

 • Inom 24 timmar få information om det egna barnet blivit utsatt eller utsatt andra barn för kränkningar

Vårdnadshavare har skyldighet att:

 • Kontakta förskolan när man får kännedom om kränkning

Personalen har rätt att:

 • Känna sig trygg
 • Bli respekterad av barnen och andra vuxna

Personalen har skyldighet att:

 • Aldrig acceptera negativt beteende eller ovårdat språk
 • Sätta gränser och ingripa
 • Göra en bedömning och vidta nödvändiga åtgärder

Förebyggande arbete

Vi prioriterar det förebyggande arbetet. Ett bra arbetsklimat utgör grunden för allas trygghet, trivsel och utveckling. Det förebyggande arbetet sker i huvudsak inom arbetslaget

Aktivitet   Så här gör vi Ansvar
Likabehandlingsplanen Planen utvärderas och revideras årligen Ordförande
På läsårets första föräldramöte informeras om planen och om att den finns på hemsidan. Pedagoger
Uppföljning av arbetet sker på minst ett personalmöte och ett styrelsemöte per termin. Ordförande och pedagoger
Elevhälsoteamet Gruppen består av representanter från personal och styrelse. Ordförande
Värdegrunden Årlig utvärdering i samband med utvärdering av likabehandlingsplanen Pedagoger

 

Inbjudningskort Barnen får inte dela ut inbjudningskort till barnkalas etc. om inte alla barn i gruppen är bjudna. Pedagoger
Grupp- och placeringsindelning Detta sköts av pedagoger i arbetslaget Pedagoger
Personalmöten och styrelsemöten Barnvård är en stående punkt på dagordningen Mötesordförande

 

Arbete för att upptäcka olika former av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

 

Aktivitet Ansvar
Personalen ska vara lyhörd och observant på barnens tilltal, ordval och beteende mot såväl barn som vuxna Alla vuxna i verksamheten
Information från barn och vårdnadshavare Alla vuxna i verksamheten
Information från elevhälsoteamet Ordförande
Utvecklingssamtal Ansvarig pedagog

 

HANDLINGSPLAN NÄR KRÄNKANDE BEHANDLING SKER

När kränkning skett ska händelsen utredas snarast. Utredningen är av olika omfattning beroende på kränkningens art och medvetenheten hos den som kränkt och hos den som blivit kränkt.

När ett barn kränker ett annat barn
 1. Personalen samlar in fakta kring händelsen. Barnen involveras aktivt i arbetet och ses som viktiga resurser i detta arbete.
 2. Personalen informerar de inblandade barnens föräldrar.
 3. Uppföljning sker genom observation av barnen och uppföljningssamtal med barn och föräldrar.
 4. Vid fortsatta kränkningar kallas till samtal med det kränkande barnets föräldrar.
 5. Uppföljningssamtal med de inblandade barnens föräldrar hålls efter överenskommelse.
 6. Vid fortsatta problem kan extern hjälp behöva tas in och därmed informeras styrelsen för beslut.
 7. Dokumentation sker under hela förloppet.
När en vuxen kränker ett barn
 1. Om ett barn kränks av vuxen på förskolan hänvisas ärendet till föreståndaren eller motsvarande som omgående informerar styrelsen.
 2. Föräldrar till barnet kontaktas och informeras omgående.
 3. Föreståndaren och personalen samlar in fakta kring händelsen och föredrar detta för styrelsen.
 4. Föreståndaren och representant för styrelsen genomför samtal med den vuxne som kränkt. Beslut om åtgärder tas.
 5. Föreståndaren och representant för styrelsen genomför samtal med barnets föräldrar. Beslut om åtgärder tas.
 6. Uppföljningssamtal hålls tills problemet är löst.
 7. Dokumentation sker under hela förloppet.
När en vuxen blir kränkt

Om en vuxen kränks på förskolan ansvarar föreståndaren eller motsvarande för att ärendet följer arbetsmiljölagens handlingsplan och att styrelsen informeras.

När kommunikation med föreståndaren inte är möjlig eller lämplig ska den berörda personen kommunicera direkt med styrelseordförande eller annan styrelsemedlem.